Thời gian còn lại: 0 ngày

Thông báo khách hàng trúng giải kỳ : CHAMPION: ; PREMIER:

Bảng xếp hạng top 20 của Kỳ :