Thời gian còn lại: 0 ngày

Thông báo khách hàng trúng giải kỳ : CHAMPION: ; PREMIER:

Bảng xếp hạng top 20 của Kỳ :

Top 20 Champion

STT Nick Name Profit Final(%)

Top 20 Premier

STT Nick Name Profit Final(%)